Klassiekers (76)
Een uitgave van Meander
Redactie: Joop Leibbrand

30 november 2005

Co Woudsma - Thuis


Een analyse door Inge Boulonois


Alle Klassiekers zijn, compleet met poëtisch woordenboek, hier te raadplegen.
Zie voor al ons andere literaire aanbod de sites Meander en Meander Magazine.


Vooraf

Op de vorige Klassieker kwamen geen opmerkingen binnen waarop we moeten ingaan.

In deze nieuwe aflevering aandacht voor de relatief onbekende dichter Co Woudsma, van wie juist deze week bij De Bezige Bij een tweede bundel verscheen.Reageren op deze nieuwe aflevering? Zelf een bijdrage leveren? Neem contact op met Meander Klassiekers.
Het e-mailadres is:
Xklassieker@klassiekegedichten.netX (de letters X uit dit adres verwijderen!)

De volgende aflevering verschijnt op 28 december 2005.
Onderwerp van bespreking is dan 'Zie je ik hou van je' van Herman Gorter.
Thuis

Het huis is ons vreemd na de kortste vakantie,
veel vreemder dan verre hotels of paleizen.
Het glansloze vloerzeil negeert onze voetstap,
een stapel van krantenpapier ligt op tafel.
De zeep is verdroogd en gebarsten, en went maar
met weerzin aan onze voorzichtige handen.
De kamers, de trappen vergaten volkomen
ons dagelijks leven, dat nu weer bezit neemt
van stoelen en banken. Steeds sterker verstoren
wij gasten het rustige leven der dingen:
de klok, die haar tijd had gevonden, moet doorgaan
en draaien, weer stroomt het geduldige water
door buizen, zojuist nog verzadigd van stilte.
Wij zetten de eigen TV aan en kijken,
en houden ons aarzelend voor dat wij thuis zijn.


Co Woudsma (1960)

Uit: Viewmaster, De Bezige Bij, Amsterdam 1997
Sommige dichters verschijnen desgewenst ŗ la minute in video op ons pc-scherm. De in 1960 te Weesp geboren Co Woudsma is daar ťťn van. Op deze site van de Bezige Bij is hij te horen en te zien bij het voordragen van bovenstaand gedicht uit Viewmaster, zijn eerste en zeer enthousiast ontvangen bundel. Connaisseurs spraken over een opmerkelijk debuut met precieze en verrassende poŽzie. Binnen een half jaar volgde de tweede druk. Zijn poŽzie kreeg een plaats in diverse anthologieŽn. 'Thuis' werd met drie andere van zijn gedichten opgenomen in Tom van Deels keuze van De 100 beste gedichten van 1997 (De Arbeiderspers, 1998). Komrij nam gedichten van hem op in zijn bloemlezing Een kleine mooie revolutie. De dichters van De Bezige Bij 1944-2004 (De Bezige Bij, 2004). Woudsma's poŽzie staat ook in Filosofie voor de zwijnen (Veen Magazines 2004), een samenwerkingsproject met filosoof Klaas Rozemond en kunstenares Jet Nijkamp. Dit boek werd genomineerd voor de Socrates Wisselbeker 2005.
Woudsma studeerde kunstgeschiedenis, schrijft zowel gebonden als vrije poŽzie en 'alles wat daar tussen ligt'. In Viewmaster - een speelgoedkijker voor dia's - wordt, zoals de titel van de bundel aangeeft, veel gekeken. Niet alleen veel trouwens, maar ook intensief en met een bijzondere blik: onder zijn kunstzinnige Parnassusoog krijgt de dagelijkse werkelijkheid surreŽle en bij vlagen humoristische trekjes. Zeer onlangs verscheen, wederom bij De Bezige Bij, zijn tweede dichtbundel, getiteld Geluksinstructies.

Thematisch vormt dit een klassiek, traditioneel gedicht. Meestal wordt dit onderwerp in ik-lyriek gegoten, druipt de weemoed er vanaf en wemelt het van gekoesterde herinneringen. Niet door Woudsma. Hij koos een perspectief waarin het huis een centrale positie inneemt en de dingen binnenin meerdere malen als onderwerp van zinnen fungeren. In plaats van die ene persona gebruikte hij de wij-vorm. 'Thuis' verwoordt het herkenbare gevoel dat iemand na een vakantie bij terugkeer in zijn huis kan overvallen: de gewaarwording een vreemdeling of indringer op eigen terrein te zijn. En daar blijft het bij Woudsma niet bij: de kamers en de dingen bezitten menselijke eigenschappen, ze zijn gepersonifieerd. Het zeil 'negeert', de zeep 'voelt weerzin', het 'geduldige' water. De bewoners verstoren 'het rustige leven der dingen', wat kennelijk tijdloos is want de klok begint door hun aanwezigheid pas weer te lopen. Maar het vertrouwde gevoel blijft weg.

Naar de vorm is dit een anakreontisch vers, d.w.z. zůnder eindrijm en mťt een strikt metrum: de tetrametische amfibrachys, zonder enige antimetrie. 'Thuis' telt in totaal vijftien regels, is isosyllabisch want elke versregel bevat precies twaalf lettergrepen. Er zijn geen witregels. Het vers blaakt van assonanties, acconsonanties en alliteraties binnen en tussen de regels. Om maar enkele te noemen: vloerzeil-voetstap, veel vreemder dan verre, kamers-vergaten, klok-gevonden, steeds sterker, banken-gasten, went-weerzin. Het stafrijm en de diverse soorten halfrijm zijn regelmatig over het vers verdeeld, wat de strofische eenheid accentueert; klinkers en medeklinkers zorgen voor 'klinkende' verbindingen tussen de zinnen. In het gedicht komen een aantal enjambementen voor, bijvoorbeeld: 'en went maar/ met weerzin'. Het interieur is plastisch, soms uiterst gedetailleerd weergegeven waardoor je haast de droge en gebarsten zeep in de handen ziet en voelt, waardoor je in de geŽvoceerde stilte het water door de buizen hoort stromen.

De inhoud echter van 'Thuis' spreekt het gevoel van geborgenheid tegen. Het rime b‚telťe, tevens rime riche, van 'vreemd' en 'vreemder' in de eerste twee regels geeft met de kracht van herhaling de opmaat tot een surreŽle sfeer. De dingen binnenshuis zijn verzonken in hun eigen, rustige leven dat door de thuiskomst wordt verstoord. Mooi geformuleerd: dat het dagelijks leven van de bewoners 'bezit neemt/ van stoelen en banken'. Het vreemde gevoel laat zich niet door de tv wegkijken. De voorlaatste regel 'Wij zetten de eigen TV aan en kijken,' eindigt met een niet noodzakelijke komma dat het aarzelen anticipeert. Tegelijk staan we door dit leesteken nog even stil bij het kijken dat hier belangrijk is. De inhoud van de laatste regel 'en houden ons aarzelend voor dat wij thuis zijn' klinkt, samen met het metrische 'slotakkoord', m.a.w. door de heffing op 'thuis' en de daling op 'zijn' in minore na en krijgt zo een onbehaaglijke gevoelslading.

Bij het lezen van dit gedicht kwam bij mij het fenomeen van de 'fysionomische perceptie' op, een term die de Amerikaanse psycholoog H. Werner rond 1970 introduceerde voor een ontvankelijke wijze van waarneming waarbij gewone dingen bezield en levend lijken te zijn. (Het menselijk gelaat drukt eveneens een innerlijk leven uit en 'fysionomie' betekent gelaatsuitdrukking; vandaar deze naam.) Dit fenomeen komt vooral bij creatieve mensen regelmatig voor. Een object wordt dan niet of niet alleen gezien vanuit zijn utilitaire functie, zijn praktisch nut voor ons, maar als ding per se, een Ding an sich met een eigen innerlijk, 'stil' leven. Een analoge perceptuele tweedeling werd overigens bijna een eeuw geleden beschreven door Kandinsky, de grondlegger van de abstracte schilderkunst, in zijn studie ‹ber das Geistige in der Kunst (1910). Deze kunstenaar onderscheidt eveneens twee wijzen van zien, verbonden aan een praktisch doelmatige respectievelijk luisterend passieve houding en deze laatste stelt de mens in staat de immanente, innere Klang van voorwerpen waar te nemen. Reden voor mij om Woudsma te benaderen en te vragen of het gedicht op een concrete ervaring of op poŽtische fantasie berust.

Zeer bereidwillig schreef hij mij dat het desbetreffende gedicht inderdaad over een persoonlijke ervaring gaat. Ik citeer letterlijk: 'Ik beschrijf in 'Thuis' een verschijnsel dat ik, voordat ik het gedicht schreef, al ontelbare keren had meegemaakt (Ö) Ik wilde een gedicht over die bijzondere sensatie van het na een reis/vakantie thuis komen schrijven. En probeerde dat gevoel op te roepen door de verschijnselen die dat gevoel veroorzaken te beschrijven.' Hij voegde er aan toe dat hij tijdens het maken van het gedicht Rainer Maria Rilke's Duineser Elegien (1923) in zijn hoofd had zitten. Tot zover Woudsma's toelichting.

Uitsluitend qua vorm beschouwd, straalt het vers orde en rust uit. Het vormt een tekstblok in een zeldzaam regelmatig metrum. Eťn formele eenheid. Dat sluit perfect aan bij de symboliek van de titel. 'Thuis' oftewel 'in het eigen huis' is een frequent gebruikte metafoor die verwijst naar geborgenheid en rust. Ook symboliseert de titel richting en bestemming. Als zodanig onder meer refererend aan thuiskomen bij het innerlijke zelf, het universele zelf, de bron van het leven, in het eeuwige huis oftewel als huisgenoot bij God in het Vaderhuis. Opvallend is de tegenstelling tussen het aangename, ietwat gedragen klinkende metrum enerzijds en de vervreemdende vent anderzijds, tussen de ordelijke vorm en de magisch aandoende inhoud. Door dit contrast creŽert Woudsma extra verwarring: binnen het knap gebouwde, rustig uitziende 'huis' van het gedicht, ervaart de lezer een optimaal unheimisch gevoel. Het gedicht zadelt ons op met de vraag wat thuis is. In het eigen huis voor de buis zitten? Of horen we ten diepste tenslotte elders thuis?

Inge Boulonois
Eerder verschenen:

  1 M. Vasalis - Aan een boom in het Vondelpark   2 J.P. Rawie - Interieur   3 Jan Kal - Mont Ventoux   4 Jan Emmens - Voor de kade   5 M. Vasalis - Streng en aanbiddend   6 Simon Vinkenoog - Ver als de horizon ben je   7 Gerrit Achterberg - Dryade   8 Gerard Reve - Wiegelied   9 Paul van Ostaijen - Melopee 10 Hanny Michaelis - Het kind 11 J.C. Bloem - De nachtegalen 12 Gerrit Achterberg - Verzoendag 13 Hans Warren - Bekentenis 14 E. du Perron - Het kind dat wij waren 15 P.C. Boutens - De maan is al boven de seringen 16 H. Roland Holst - "Ook ik ben omstreeks 't midden mijner dagen 17 H. Roland Holst - De zachte krachten 18 W. Elsschot - Bij het doodsbed van een kind 19 J.H. Leopold - Staren door het raam 20 Han G. Hoekstra - De ceder 21 Paul Rodenko - Het beeld 22 Anna Blaman - De Spin 23 Martinus Nijhoff - Moeder 24 Martinus Nijhoff - Impasse 25 Rutger Kopland - Die Kunst der Fuge 26 Rutger Kopland - Al die mooie beloften 27 Ad Zuiderent - Tuinpad 28 Jan Hanlo - Oote 29 Ida Gerhardt - Alpha en Omega 30 Ed Leeflang - De vader van de baby Constantijn, wat hem 31 Jacques Hamelink - Grijsaard 32 Ed Leeflang - Hoor Prediker. Over de dommen en gevatten 33 Ed. Hoornik - Te Middelharnis is een kind verdronken 34 Ed. Hoornik - Overgang 35 Willem van Toorn - Een kraai bij Siena 36 Jan Kuijper - Statica 37 Lucebert - vrede 38 Lucebert - gedicht 39 Hans Andreus - Voor de lieve lezer 40 Anthonie Donker - Achterbalcon 41 Gerrit Kouwenaar - men moet 42 Anneke Brassinga - Roeping 43 Jan Arends - drie gedichten 44 Jan Eijkelboom - 21 november 1981 45 Ria Borkent - Sieraad 46 Simon Vestdijk - Het kind 47 Jac. van Hattum - Visvangst 48 Simon Vestdijk - De overlevende 49 Rutger Kopland - Soms bij het zien, bij het zien van een rij 50 Leo Vroman - Een boot 51 W.F. Hermans - Bewaakte overweg 52 H. Marsman - 'Paradise regained' 53 Anna Enquist - Typologie van de drenkeling 54 Willem Jan Otten - Op zaal 55 Hester Knibbe - Vannacht 56 J. Slauerhoff - De ontdekker 57 J.A. dŤr Mouw - 'K BEN Brahman, maar we zitten zonder meid. 58 J.A. dŤr Mouw - LANG rolt, een bol van klank, de klank van 't schot, 59 J.H. Leopold - Regen 60 Jan G. Elburg - gelovig soms 61 J.C. Bloem - Insomnia 62 J.H. Leopold - Saadi 63 Anton Korteweg - Wij samen 64 Frederik van Eeden - De Waterlelie 65 Leo Vroman - Nacht 66 Hans Andreus - Laatste gedicht 67 Geerten Gossaert - Het brandende wrak 68 Gerrit Komrij - Een gedicht 69 Gerrit Achterberg - Fotografie 70 Patty Scholten - De olifant 71 Leo Vroman - Voor wie dit leest 72 Neeltje Maria Min - Mijn moeder is mijn naam vergeten 73 Eva Gerlach - Lievelingsdieren 74 Gerrit Krol - Roodborstje 75 Ida Gerhardt - Christus als hovenier* Abonneren of opzeggen?
Ga naar klassiekegedichten.net/abo.html

* Adres wijzigen?
Ga naar klassiekegedichten.net/abo.html en:
1. Zeg uw abonnement op uw oude adres op
2. Neem een abonnement op uw nieuwe adres


Evenals Meander literair e-zine is Meander Klassiekers gratis, maar financiële ondersteuning is welkom. Bijdragen vanuit Nederland kunnen worden overgemaakt naar girorekening 4451410 t.n.v. Stichting Literatuursite Meander te Delft.
Voor bijdragen vanuit België: rekening 402.2004409.95 ten name van Meander.
Vermeld 'donatie Meander Klassiekers' en uw e-mailadres.


Verdere verspreiding van afleveringen van de Klassiekers
is alleen toegestaan met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming
van de auteur(s).